شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۴ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ قامت خمیده بود ولی سرفراز بود روضه ۶.۳ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۶۸۹ ۶۶۸
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ یه خونه می سازم دوباره برا تو روضه ۳.۵ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۹۴۹ ۵۷۴
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ اسم تو می بارد از نفس باران زمینه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۲۷۳۰ ۱۹۵۶
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ روضه خوندن از در و دیوار سخته زمینه ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۷۸۱ ۱۴۴۰
۵ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ عطر چادرت عطر یاسه زمینه ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۲۶۳۸ ۱۸۱۴
۶ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ اگر می خواستی سوزی در آتش حاصل ما را واحد ۲.۳ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۱۲۵۷ ۹۸۸
۷ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ روضه کوچه خودش اندازه صد سال حرفه شور ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۸۵ ۱۲۹۹
۸ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۶ زخمی شدی تا زخمی برای نوکرات باقی نمونه شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۵۵۰ ۱۴۳۷