گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۱۰ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کربلا روز عاشورا شور ۵ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۳۴۵۷ ۳۰۸۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ رفتی و پژمردنمو ندیدی واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۲۴۳ ۱۷۵۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۸ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۳۰۷۵ ۲۲۵۶
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم واحد ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۱۳ ۱۸۲۳
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یاور و یار علی زمینه ۳.۲ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۵۱۵ ۲۱۸۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کربلا روز عاشورا زمینه ۳.۱ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۹۵۳ ۱۶۸۸
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ زهرا سه ماه منتظر این دقیقه ام واحد ۳.۳ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۹۲۱ ۱۴۱۹
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای سری که سر نی منزل و مأوای تو شد واحد ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۸۰۹ ۱۳۴۰
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بین دیوار و در پرپر شدی مادر شور ۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۵۸۰ ۲۸۸۲
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ هر کی هر چی شد داره می بره شور ۲.۱ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۵۳۶۶ ۳۱۶۹