گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۱۰ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کربلا روز عاشورا شور ۵ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۴۳۹۸ ۵۷۰۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ رفتی و پژمردنمو ندیدی واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۹۹۸ ۳۸۳۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۸ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۹۵۳۱ ۵۴۷۵
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم واحد ۴.۵ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۲۵۵۴ ۴۱۹۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یاور و یار علی زمینه ۳.۲ ۳:۲۲ ۱ ۱ ۲۶۸۲ ۴۵۸۶
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کربلا روز عاشورا زمینه ۳.۱ ۳:۱۶ ۱ ۱ ۲۲۶۴ ۲۸۵۵
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ زهرا سه ماه منتظر این دقیقه ام واحد ۳.۳ ۳:۲۸ ۱ ۱ ۱۵۷۱ ۳۰۵۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای سری که سر نی منزل و مأوای تو شد واحد ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۰۵۱ ۲۵۴۳
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بین دیوار و در پرپر شدی مادر شور ۴ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۵۴۸۸ ۶۱۱۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ هر کی هر چی شد داره می بره شور ۲.۱ ۲:۱۰ ۱ ۱ ۷۶۳۲ ۵۵۷۴