۲۱ بهمن ۱۳۹۶

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ تو داری میری زمینه ۸.۵ ۹:۱۳ ۰ ۰ ۶۹۶۸ ۲۸۲۲
۲ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ یا وجیهة عندالله شور ۲.۶ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۳۲۱۷ ۲۰۰۵
۳ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ باز هم با غصه دمسازم واحد ۱۷ ۱۸:۲۵ ۰ ۰ ۵۴۶۹ ۲۴۸۰
۴ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ گر نگاهی به ما کند زهرا شور ۲.۳ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۲۷۸۲ ۱۷۸۳