گلچین صفر ۱۳۹۶

گلچین صفر ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ بنویسید رو قبر من قتیل اشک و آه زمینه ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۳۶۳۹ ۲۳۴۸
۲ گلچین صفر ۱۳۹۶ منم مظلوم بی قرینه واحد ۶.۱ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۴۹۵ ۱۴۸۱
۳ گلچین صفر ۱۳۹۶ ام مصائب یعنی رو نیزه ها سر دیدن شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۲۱۲۳ ۴۳۳۹