۱۸ بهمن ۱۳۹۶

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ شاهم یا حسین دلبر دلخواهم شور ۷.۹ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۵۱۶۳ ۲۳۱۶
۲ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خدا هم برای غمش بی قراره واحد ۷.۸ ۸:۱۵ ۰ ۰ ۱۹۶۱ ۱۲۰۵
۳ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ گل که شد مقصود حتی خار حاجت می دهد شعرخوانی ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۴۳ ۶۵۴
۴ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خستگی از بدنت می بریزه شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۱۴۵ ۱۶۳۲