۱۸ بهمن ۱۳۹۶

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ شاهم یا حسین دلبر دلخواهم شور ۷.۹ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۴۴۵۴ ۲۰۹۰
۲ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خدا هم برای غمش بی قراره واحد ۷.۸ ۸:۱۵ ۰ ۰ ۱۷۳۴ ۱۰۹۳
۳ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ گل که شد مقصود حتی خار حاجت می دهد شعرخوانی ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۸۴۳ ۵۵۷
۴ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خستگی از بدنت می بریزه شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۳۰ ۱۵۳۹