شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) )

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) )

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) ) غرورم را شکسته خنده نامحرمی یا رب روضه ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۹۴۵ ۷۵۸
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) ) یه وقتا از آه می سوزه سینه ام زمینه ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۲۳۰۹ ۱۶۶۱
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) ) سنگ عقیق اگر بتراشم برای تو واحد ۲.۹ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۱۲۲۱ ۹۹۱
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) ) به روی خاک علقمه شور ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۸۴۷ ۱۵۷۵
۵ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ( مسجد الهادی (ع) ) نمیشه عاشق باشی و دلت نگیره شور ۶.۲ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۰۱ ۱۴۸۴