۱۴ بهمن ۱۳۹۶

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ زمین بدون تو گم می کند بهارش را شعرخوانی ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۱۹۳۴ ۶۹۸
۲ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ اصلا نیازی نیست از بسترت پاشی روضه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۲۷۲ ۶۶۲
۳ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ شبیه کعبه کنم فاطمه تن تو طواف روضه ۲.۴ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۶۲۴
۴ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ قرارمون چی شد زهرا زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۴۸۵۱ ۲۱۹۰
۵ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ تا همیشه روضه می خونه ستاره واحد ۵.۵ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۵۰ ۱۲۵۰
۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ایتها الشهیده واحد ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۹۹۹ ۱۳۰۸