ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس

ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس

از الحاج نزار القطري، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس تویی تاج سرم همه باورم زمینه ۶.۵ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۲۴۱۵ ۲۵۹۲
۲ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس الا یار جوانم زمینه ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۹۶۷ ۲۰۰۲
۳ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس خدا کند که زنی ناگهان زمین نخورد واحد ۶.۵ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۰۸ ۱۷۷۷
۴ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس عالم غرق خونه واحد ۵.۳ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۸۴۴ ۱۷۳۸