شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ دست ما گیر که در ورطه غم می افتیم مناجات ۴.۴ ۴:۲۷ ۱ ۱ ۲۰۳۸ ۷۰۰
۲ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ اصلا نیازی نیست از بسترت پاشی روضه ۵.۱ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۱۶۶ ۶۴۸
۳ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ تو خسته ای من می دونم روضه ۵.۴ ۵:۴۵ ۱ ۱ ۱۱۵۹ ۶۲۷
۴ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ امشب که ناله از لبت افتاده رو مگیر روضه ۷.۱ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۱۱۹۲ ۶۵۸
۵ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ گل امید آسمون زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۵۹۹۲ ۲۹۵۰