شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ دست ما گیر که در ورطه غم می افتیم مناجات ۴.۴ ۴:۲۷ ۱ ۱ ۲۳۲۶ ۸۸۴
۲ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ اصلا نیازی نیست از بسترت پاشی روضه ۵.۱ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۳۳۰ ۸۱۰
۳ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ تو خسته ای من می دونم روضه ۵.۴ ۵:۴۵ ۱ ۱ ۱۳۹۴ ۷۸۰
۴ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ امشب که ناله از لبت افتاده رو مگیر روضه ۷.۱ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۱۳۲۲ ۸۱۶
۵ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ گل امید آسمون زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۸۹۲۹ ۳۷۷۳