شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ دست ما گیر که در ورطه غم می افتیم مناجات ۴.۴ ۴:۲۷ ۱ ۱ ۲۶۶۴ ۱۲۱۳
۲ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ اصلا نیازی نیست از بسترت پاشی روضه ۵.۱ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۸۲۱ ۱۱۹۷
۳ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ تو خسته ای من می دونم روضه ۵.۴ ۵:۴۵ ۱ ۱ ۱۷۳۰ ۱۱۴۵
۴ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ امشب که ناله از لبت افتاده رو مگیر روضه ۷.۱ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۱۶۲۲ ۱۱۶۴
۵ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۶ گل امید آسمون زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۵۵۱۰۰ ۱۴۵۰۲