شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ تو رو قسم به این اشکام زمینه ۶.۷ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۳۳۹۸ ۱۸۱۳
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ خدا رو چه دیدی واحد ۸.۶ ۹:۰۵ ۰ ۰ ۲۳۲۹ ۱۴۱۱
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ نه فقط عرش حصیر قدم فاطمه است شعرخوانی ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۱۹۱ ۷۲۲
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ از در این خونه جدا شم شور ۸.۲ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۳۰۶۳ ۲۲۸۶