ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ من زنده ام آنوقت تو زار و حزین باشی روضه ۲ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۲۱۸۲ ۶۶۵
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ زمان رفتن تو نیست استخاره نکن روضه ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۰۸۳ ۷۴۵
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ بیش از این سوختن نمی خواهم زمینه ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۲۸۲۳ ۱۷۱۷
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ تشنه لب کربلا وای حسینم حسین شور ۳ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۲۲۸۰ ۱۶۲۱
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ سرت درد می کنه ای وای واحد ۱۰.۷ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۲۳۶۰ ۱۵۰۳
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ من روضه خوان یاس قد کمانم واحد ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۶۶۶ ۱۱۵۱
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ ای یار علی بیمار علی واحد ۱۰.۱ ۱۰:۵۵ ۰ ۰ ۳۳۱۷ ۱۸۹۳
۸ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ حسین قبله دو عالم شور ۷.۸ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۳۸۵۵ ۲۱۱۷