۴ بهمن ۱۳۹۶

۴ بهمن ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ ۴ بهمن ۱۳۹۶ دنیا چقدر قشنگه با تو همیشه مادر زمینه ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۵۳۷۱ ۲۲۲۷
۲ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ما سائل غمیم تو دنبال ماتمی شعرخوانی ۹.۸ ۱۰:۲۲ ۰ ۰ ۸۶۱ ۷۷۷
۳ ۴ بهمن ۱۳۹۶ اگه حالم خوبه اگه خوبه دنیا سلطان به سلامت باد شور ۵.۷ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۳۲۱۳ ۱۸۸۶