شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ چه در ثنای تو گویم که فوق حمد و ثنایی زمینه ۹.۲ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۲۴۴۷ ۱۵۲۳
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ چه شود اگر ببینم ز تو گوشه نگاهی واحد ۷.۲ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۱۷ ۱۳۰۰
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ دوباره شب و حیدر و فاطمه واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۲۴ ۱۳۲۸
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ مو پریشان کن عزای فاطمه خیر النساست واحد ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۱۲۳ ۱۰۹۸
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ هو الاول علی بود و هو الآخر علی بوده تک ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۶۰ ۱۳۵۲
۶ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ خدا هم برای غمش بی قراره شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۷۸ ۱۸۷۹
۷ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۶ نرو بمون امید من ای مادرم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۳۰۰۱ ۲۱۰۳