شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ سلام ای جواب سلام خدا شعرخوانی ۱۰.۵ ۱۱:۱۱ ۰ ۰ ۳۸۷۴ ۱۱۳۲
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ هیزم رسید و آتشی از در بلند شد روضه ۸.۳ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۲۱۱۰ ۱۱۷۱
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ علی تنها مونده میون بی خبرا زمینه ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۶۴۶۶ ۳۱۷۶
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ گوش کن نعره طوفان نجف یازهراست واحد ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۳۲۴۹ ۱۸۷۱
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۶ بانوی علی بضعه النبی شور ۳.۴ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۳۵۶۹ ۲۱۴۸