۲۷ دی ۱۳۹۶

۲۷ دی ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ ۲۷ دی ۱۳۹۶ دل دیوونه من یه عمره زیر دینه زمینه ۶.۱ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۲۴۶ ۱۰۷۳
۲ ۲۷ دی ۱۳۹۶ ای صاحب جلال واحد ۵.۶ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۸۱۹
۳ ۲۷ دی ۱۳۹۶ نگام کن یه درخواستی دارم ازت شور ۵.۳ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۲۵۹۳ ۱۵۸۴