شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ شبی که در نفس سرخ ماه طوفان بود روضه ۱۲ ۱۲:۴۸ ۰ ۰ ۴۱۳ ۲۳۳
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۹۵۵ ۳۲۶
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ این شب آخری چه زود می گذره واحد ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۲۷۰ ۲۳۴