میلاد امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ میلاد امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ الا که موسم شادی و همدلی آمد مدح ۹.۳ ۹:۵۹ ۰ ۰ ۱۲۹۱ ۶۲۲
۲ میلاد امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ تو شاهی عبد تو منم سرود ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۰۷۲ ۹۷۰