شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ ذکر مستانه رضا زمینه ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۱۳۵۶ ۲۵۹۵۰
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ آخر ماه صفر شکر خدا واحد ۸.۲ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۶۶۳۴ ۱۵۶۶
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ ممنونم که داری همیشه هوامو شور ۵.۵ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۴۰۹۹ ۱۴۸۳
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ نزنی رومو زمین به هوات در به درم شور ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۶۷۹۱ ۱۹۸۲