میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا سید الانبیاء یا رسول الله سرود ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۷۶ ۱۴۵۵
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ خوی محمد شعارساز که خویی مدح ۲.۵ ۲:۳۰ ۰ ۰ ۱۹۱۰ ۸۱۱
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ به بهار گفتم ثمرت مبارک مدح ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۰۵ ۸۲۹
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا رحمت للعالمین سرود ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۵۰۱ ۱۵۲۵
۵ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ مشتری نگاه تو ناهیده سرود ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۳۳۳۱ ۱۶۹۹
۶ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ ناد علی یاد علی سرود ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۳۴۴۳ ۱۴۹۹