میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا سید الانبیاء یا رسول الله سرود ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۲۸۴۱ ۱۶۰۳
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ خوی محمد شعارساز که خویی مدح ۲.۵ ۲:۳۰ ۰ ۰ ۱۹۱۴ ۸۷۶
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ به بهار گفتم ثمرت مبارک مدح ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۲۳ ۹۱۸
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا رحمت للعالمین سرود ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۵۵۰ ۱۶۳۸
۵ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ مشتری نگاه تو ناهیده سرود ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۳۴۲۱ ۱۸۴۸
۶ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ ناد علی یاد علی سرود ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۳۵۹۱ ۱۶۳۳