میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود سرود ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۳۵۷۲ ۱۸۹۴
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ سلام سید السادات سرود ۵.۱ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۲۷۱۳ ۱۶۹۹
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ امروز گشودند ز رحمت در دیگر مدح ۹.۳ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۱۴۳۸ ۹۹۵
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ خورشید مکه اومد ماه مدینه سر زد سرود ۶.۵ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۲۷۵۵ ۱۸۷۴