اربعین حسینی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۶ رسیدم حسین به کرب و بلا زمینه ۵.۱ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۴۸۵ ۱۹۷۵
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۶ من دارم به جاده فکر می کنم شور ۴.۹ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۱۸۷۰
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۶ خواهرت از راه رسیده واحد ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۰۱۵ ۱۴۵۳