شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ اسم زیباتو میگم وقتی که دل پریشونه زمینه ۴.۱ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۲۱۷ ۱۰۷۲
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ راستی حرم امسال جات خالی رفیق شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۰۳۰ ۱۵۱۱
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ حرمت طعنه به جنت و رضوان واحد ۷.۴ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۴۷ ۸۹۴
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۶ تو از خدا هم نشونه داری شور ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۱۹۱ ۱۱۲۹