شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶ خوشم که از ازل به درگهت شدم گدا حسن مناجات ۸.۸ ۹:۲۱ ۰ ۰ ۱۸۹۱ ۶۸۷
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶ محاله توی این عالم غریب تر از حسن باشه روضه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۷۱۹
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶ غصش که یکی دو تا نیست زمینه ۷.۳ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۲۴۷۴ ۱۵۵۰
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۶ سلام میدم به اون آقایی واحد ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۰۶۹ ۱۱۲۷