شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است روضه ۱۱.۲ ۱۲:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۲۶ ۴۵۷
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ رسید از راه لحظه تلخ جدایی زمینه ۶.۹ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۱۴۳۲ ۱۰۵۵
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ بخوان نوحه در این عزا نوحه ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۹۶۹ ۷۴۷