شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶ سیر از زمونم بر لب پیمونم مادر مادر مادر زمینه ۳.۶ ۳:۳۹ ۲ ۲ ۳۱۷۲ ۱۴۹۰
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶ سر از دامن لطف تو یا حسین شور ۴ ۴:۰۱ ۲ ۲ ۳۲۵۶ ۱۹۲۹
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶ آقا به سرم بزار منت شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۲ ۲ ۵۶۲۹ ۲۴۵۰
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۶ تو از خدا هم نشونه داری شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۲ ۲ ۱۴۱۱ ۱۳۴۷