شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ ای وای رسیده کاروان یاس و اقاقی و لاله خزون دیده زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۱۴۹ ۱۰۰۲
۲ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ آقا به سرم بزار منت شور ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۲۳۱۰ ۱۴۹۲
۳ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ منی که با تو مأنوسم شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۹۲۶ ۱۴۸۴
۴ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ تو کل زندگیم آقا تو تنها همدمم هستی واحد ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۴۴ ۶۸۸
۵ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ می پرم تا حرم تا حرم شاه کرم واحد ۴.۶ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۷۲ ۶۲۰
۶ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ من دارم به جاده ها فکر می کنم شور ۶.۴ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۲۴۲۳ ۱۵۹۵