شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ ای وای رسیده کاروان یاس و اقاقی و لاله خزون دیده زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۹۰ ۸۷۱
۲ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ آقا به سرم بزار منت شور ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۹۳ ۱۲۷۱
۳ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ منی که با تو مأنوسم شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۶۳۷ ۱۲۴۶
۴ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ تو کل زندگیم آقا تو تنها همدمم هستی واحد ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۸۸۷ ۵۲۰
۵ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ می پرم تا حرم تا حرم شاه کرم واحد ۴.۶ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۸۲۸ ۴۹۹
۶ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۶ من دارم به جاده ها فکر می کنم شور ۶.۴ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۱۸۳۷ ۱۲۷۸