اربعین حسینی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۶ من دوباره کوله بارم روز زمین موند دم رفتن مناجات ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۳۴۸۱ ۱۰۸۴
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۶ سلام همسفر نیمه راه بی سر من روضه ۸.۵ ۹:۰۹ ۰ ۰ ۱۷۹۶ ۱۰۴۷
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۶ ناموس خدا و ملأ عام که دیده روضه ۳.۶ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۱۵۶۲ ۸۴۵
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۶ نشسته در سینه عشق ثارالله زمینه ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۳۹۱۹ ۲۳۴۶
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۶ من زینبم از صحنه های جنگ اومدم زمینه ۶.۵ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۳۱۰۲ ۱۸۳۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۶ هنوزم روی نیزه هایی حسین شور ۸.۶ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۴۰۶۰ ۲۴۶۰
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۶ من از اربعین جا موندم شور ۳.۲ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۳۲۸۶ ۲۱۲۷