شب ۶ صفر ۱۳۹۶

شب ۶ صفر ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید روضه ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۹۶۹ ۱۱۶۷
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ از داغ زهر پیکرم آتش گرفته بود روضه ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۳۴۲۸ ۱۲۶۸
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ سلطان این عالم تنها غریبونه زمینه ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۷۵۱۰ ۳۳۱۱
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ چهل شبانه روز غم شور ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۴۱۶ ۳۹۲۰