شب ۶ صفر ۱۳۹۶

شب ۶ صفر ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید روضه ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۳۲ ۷۲۶
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ از داغ زهر پیکرم آتش گرفته بود روضه ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۲۴۷۵ ۷۶۸
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ سلطان این عالم تنها غریبونه زمینه ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۵۷۳۹ ۲۳۱۲
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۶ چهل شبانه روز غم شور ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۵۳۰۸ ۲۳۲۶