شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ بیا ببین دل غمگین بی شکیبا را روضه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۱۰۷۰ ۴۹۸
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ چهل سال هر دم روضه گردان تو بودم روضه ۵.۷ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۴۰۱ ۳۸۱
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ببین چی اومده سرم زمینه ۶.۴ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۰۸۸ ۸۳۱
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من از این مردم بی عار دلم می گیرد واحد ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۵۳۹ ۵۶۰
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ با حدیث عشق غوغا می کنم واحد ۵.۹ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۵۵۳ ۵۵۳
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ مادرت را صدا نزن اینقدر شور ۴.۹ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۱۳۹۲ ۱۰۷۵
۷ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ داره اربعین میاد دل من حرم می خواد شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۶۱۹۴ ۲۱۰۳
۸ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ امیر الحق امیر العشق امیرالمؤمنینی تو شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۸۰ ۸۲۵