شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ ظهر فردا قد رعنای حسین است کمان واحد ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۳۵۷۵ ۳۰۶۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ چه به روز تو می آرند خدا می داند واحد ۴.۶ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۶۷۷ ۲۵۳۵
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو تک ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۲۴۵۴ ۳۰۱۱
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ کجا بودی وقتی گوشواره هامو بردن تک ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۴۱۰۹ ۳۲۷۴