شام غریبان ۱۳۹۶

شام غریبان ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۶ من سوی گودال زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۶۴۶ ۱۲۲۳
۲ شام غریبان ۱۳۹۶ سر بابامو زدن أین عمی العباس شور ۵.۱ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۴۵۰ ۱۷۲۸
۳ شام غریبان ۱۳۹۶ خوشحالم از اینکه به تو دل بستم شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۲۸ ۱۲۴۴