شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ ابرای دلم بارونه زمینه ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۲۰۵۸ ۱۶۰۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ کوتاه کن کلام بماند بقیه اش شور ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۶۲ ۱۸۴۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ شب آخری زود می گذره واحد ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۱۰۱۶ ۱۳۵۲
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ قمر العشیره ماه بنی الزهرا واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۳۵۶ ۱۳۵۳
۵ شب عاشورا ۱۳۹۶ اگه این همه نفس نفس زدم شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۹۸۷ ۲۱۵۸