شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ ابرای دلم بارونه زمینه ۷.۸ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۱۴۶۴ ۱۱۷۶
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ کوتاه کن کلام بماند بقیه اش شور ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۱۰۰ ۱۳۲۱
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ شب آخری زود می گذره واحد ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۶۱۳ ۹۲۷
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ قمر العشیره ماه بنی الزهرا واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۷۶۰ ۹۴۸
۵ شب عاشورا ۱۳۹۶ اگه این همه نفس نفس زدم شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۳۳۰ ۱۵۳۸