شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ سر خاک کف پای تو یا حضرت سجاد روضه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۲۱۵۹ ۹۱۱
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ غیر تو کی یوسف زهرای شهیده روضه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۰۸۹ ۸۸۷
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من یادگار کربلایم روضه ۷.۳ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۱۲۳۴ ۸۴۰
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من یادگار کربلایم زمینه ۸.۸ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۳۸۳۸ ۲۳۳۸
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ای خدا را اسم اعظم یا علی بن الحسین واحد ۴.۵ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۸۱۹ ۱۴۳۰
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ای حسین ای از ازل پابست ما واحد ۹.۵ ۱۰:۱۳ ۰ ۰ ۱۵۸۲ ۱۳۲۴