شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ سر خاک کف پای تو یا حضرت سجاد روضه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۱۷۰۲ ۵۱۰
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ غیر تو کی یوسف زهرای شهیده روضه ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۳۹ ۴۸۱
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من یادگار کربلایم روضه ۷.۳ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۷۲۷ ۴۳۲
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ من یادگار کربلایم زمینه ۸.۸ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۲۴۸۵ ۱۵۴۶
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ای خدا را اسم اعظم یا علی بن الحسین واحد ۴.۵ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۴۹ ۸۷۳
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ ای حسین ای از ازل پابست ما واحد ۹.۵ ۱۰:۱۳ ۰ ۰ ۱۱۰۵ ۸۱۶