شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ منزل به منزل خسته در اسارت زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۶۷۴۳ ۲۵۲۵
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ تو از خدا هم نشونه داری شور ۶.۲ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۴۹۶ ۵۳۵۶
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ می پرم تا حرم تا حرم شاه کرم واحد ۵.۶ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۳۰۰۸ ۱۸۳۲
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ در سینه ام شراره غم موج می زند شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۲۸۷۸ ۱۲۴۱
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ باهات حرف دارم منه بیچاره شور ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۵۰۶۴ ۲۶۸۶
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۶ افضل الاذکارم یا رقیه شور ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۴۳۵۸ ۲۴۷۶