شام غریبان ۱۳۹۶

شام غریبان ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۶ داری میری همسفر روضه ۱۱.۶ ۱۲:۰۹ ۲ ۲ ۹۲۶۹ ۳۸۹۴
۲ شام غریبان ۱۳۹۶ رمقی نیست هر چه قوت داشت روضه ۵ ۵:۲۱ ۲ ۲ ۳۳۰۴ ۲۳۸۰
۳ شام غریبان ۱۳۹۶ مه بالانشین شدی نقش زمین زمینه ۷.۷ ۸:۰۰ ۲ ۲ ۱۰۷۳۷ ۶۳۳۲
۴ شام غریبان ۱۳۹۶ چهره از خون خدا کردی خضاب ای ذوالجناح واحد ۳.۶ ۳:۳۱ ۲ ۲ ۵۴۴۸ ۳۸۰۸