شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند مناجات ۳.۲ ۳:۱۰ ۲ ۲ ۴۷۶۵ ۱۶۱۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ نظیر بارش تیر و سنان امان دارد روضه ۳ ۲:۵۸ ۲ ۲ ۲۱۵۰ ۱۶۶۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ منم و غصه فردا زمینه ۵.۵ ۵:۳۹ ۲ ۲ ۵۲۳۵ ۳۸۰۳
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ با عشق تو یا ثارالله عمریه که مأنوسم من شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۳ ۳ ۸۲۷۹ ۴۹۳۶
۵ شب عاشورا ۱۳۹۶ متاب ای ماه امشب تا نبینم صبح فردا را واحد ۴.۲ ۴:۱۶ ۲ ۲ ۳۷۲۲ ۲۶۹۷
۶ شب عاشورا ۱۳۹۶ اشکی شود جاری جوابش با حسین است واحد ۳.۹ ۳:۵۸ ۳ ۳ ۳۳۷۲ ۲۶۹۹
۷ شب عاشورا ۱۳۹۶ شکر خدا حسین که سینه زن شدم شور ۵.۵ ۵:۴۱ ۲ ۲ ۷۰۷۳ ۴۲۴۶