شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ بوی ایثار و شهادت بوی خون می آید روضه ۱۳.۷ ۱۴:۴۷ ۱ ۱ ۸۱۰۳ ۲۷۰۵
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ اگه دلت شکسته تو غصه ها اسیره زمینه ۳.۸ ۴:۰۳ ۴ ۴ ۱۵۴۱۴ ۷۷۵۶
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ شب عاشورا شب گریه و ناله است زمینه ۶.۶ ۷:۰۶ ۲ ۲ ۸۷۰۱ ۶۴۲۴
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۶ ۲:۳۹ ۱ ۱ ۵۱۰۱ ۳۷۱۲
۵ شب عاشورا ۱۳۹۶ امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود واحد ۵.۲ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۵۸۷۱ ۴۹۲۴