شب عاشورا ۱۳۹۶

شب عاشورا ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۶ خطری می‌کنم از فتنه شیطان احساس روضه ۸.۸ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۱۱۸۴۷ ۳۸۲۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۶ با هر عذاب و زحمت و جان کندنی شده روضه ۲.۱ ۱:۵۸ ۱ ۱ ۴۶۵۶ ۳۱۹۹
۳ شب عاشورا ۱۳۹۶ دشت دشت خون است زمینه ۶.۲ ۶:۲۵ ۱ ۱ ۲۵۲۸۰ ۱۱۱۰۶
۴ شب عاشورا ۱۳۹۶ ای دخترکان محو سر دوشت شور ۳.۳ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۱۱۸۴۹ ۷۴۹۱
۵ شب عاشورا ۱۳۹۶ بود امیدم برادر جان مرا یاری کنی واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۱۱۸۵۱ ۶۳۷۳
۶ شب عاشورا ۱۳۹۶ روز ازل نوشته ام با اشک هر دو دیده ام واحد ۲.۵ ۲:۲۵ ۲ ۲ ۶۲۶۸ ۴۹۷۰
۷ شب عاشورا ۱۳۹۶ می زنم دم ز علمدار رشيد حرم عشق تک ۴.۸ ۴:۴۹ ۱ ۱ ۱۰۱۶۱ ۶۹۶۳