شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بگو مبارک باد زمینه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۶۷۸۳ ۴۴۶۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ من اومدم برای جنگ تن به تن زمینه ۵.۴ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۵۰۲۵ ۴۳۳۸
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ مرحمت فاطمه است شال عزای من شور ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۴۰۸۲ ۴۳۹۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ شکر خدا حسین که سینه زن شدم شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۵۹۵۵ ۴۸۳۷
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ شکست اگه سینه من عمو فدای سر تو شور ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۳۸۸۰ ۴۳۴۵
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ خودم رو با سینه زنی تا قتلگاه می کشم شور ۵.۹ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۷۰۱۵ ۴۶۸۶