ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ مشکت که شده صد پاره زمینه ۶.۹ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۱۵۷۱ ۱۴۱۴
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ یه روز دیگمم بدون تو گذشت آقا بیا شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۷۰ ۱۵۸۵
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ عمریه با نظر خاص تو رو به راهه کارم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۷۴۳ ۱۳۶۰
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ پاشو علمدار علم رو بلند کن واحد ۸.۵ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۶۸ ۱۴۲۰
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید واحد ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۷۷۱ ۱۲۲۶
۶ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ دوباره این دل بی تاب من تنگ غروب کربلاته شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۹۷ ۱۷۱۵