ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ مشکت که شده صد پاره زمینه ۶.۹ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۱۶۲۳ ۱۴۷۹
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ یه روز دیگمم بدون تو گذشت آقا بیا شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۴۷ ۱۶۸۰
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ عمریه با نظر خاص تو رو به راهه کارم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۸۳۶ ۱۴۴۴
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ پاشو علمدار علم رو بلند کن واحد ۸.۵ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۱۳۳۹ ۱۴۹۴
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید واحد ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۸۲۳ ۱۲۸۷
۶ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ دوباره این دل بی تاب من تنگ غروب کربلاته شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۴۹ ۱۸۲۸