شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ دلبر دلبر دلبر محشر محشر محشر واحد ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۷۱۶۹ ۲۵۱۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ علقمه موج شد عکس قمرش ریخت به هم واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۳۷ ۱۱۵۵
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ هر کی دل داده تک ۲.۳ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۷۹۵ ۱۰۵۱
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ زندگیم رو دور تکرار گذشت شور ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۱۲۸۳ ۱۴۵۴