شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ دلبر دلبر دلبر محشر محشر محشر واحد ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۳۳۷۷ ۱۳۹۰
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ علقمه موج شد عکس قمرش ریخت به هم واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۶۶ ۷۴۵
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ هر کی دل داده تک ۲.۳ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۵۲۷ ۷۰۱
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ زندگیم رو دور تکرار گذشت شور ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۷۹۲ ۹۸۶