شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به خدا قسم که از روز ازل شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۵۳۳ ۵۳۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ فتادم از پا به ناتوانی واحد ۵.۸ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۲۰۵ ۳۴۲
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ چقدر تیر و سنان بر تن اکبر مانده واحد ۳.۳ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۲۲۰ ۳۱۸
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا تک ۴.۱ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۲۳۶ ۳۶۹