شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به خدا قسم که از روز ازل شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۶۹۹ ۷۲۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ فتادم از پا به ناتوانی واحد ۵.۸ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۳۰۳ ۵۱۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ چقدر تیر و سنان بر تن اکبر مانده واحد ۳.۳ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۳۲۵ ۴۷۰
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا تک ۴.۱ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۷ ۵۳۰