شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ نشد که مشک آبمو برسونم به خیمه ها زمینه ۶.۵ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۹۲۵۹ ۶۹۸۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ تا که پرچم اباالفضل بالاست شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۵۶۹۵ ۴۶۱۲
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ بلند شو علمدار علم رو بلند کن واحد ۹.۲ ۹:۴۹ ۱ ۱ ۵۷۲۱ ۴۴۴۳
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ سرگشته و بیمارم من میل حرم دارم واحد ۵.۳ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۵۱۰۳ ۳۸۶۹
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۶ همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است شعرخوانی ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۱۱۰ ۲۰۷۳
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۶ از وقتی که عشقم شدی شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۲ ۲ ۵۱۰۲ ۴۶۴۰