شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ آنقدر ناله زدم تا که پناهم دادی مناجات ۴.۲ ۴:۱۶ ۲ ۲ ۳۷۰۹ ۱۸۶۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به روی خاک جگر ریخته و یا پسرم روضه ۳.۵ ۳:۳۲ ۲ ۲ ۱۸۳۴ ۱۸۳۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ می کشم خویش را به روی زمین روضه ۴.۲ ۴:۱۵ ۲ ۲ ۱۴۷۱ ۱۷۳۸
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ای علی اکبر لیلا زمینه ۸.۳ ۸:۴۳ ۲ ۲ ۴۸۹۸ ۴۶۷۹
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ مجنونم و در پی لیلا شور ۷.۵ ۷:۵۳ ۲ ۲ ۹۶۱۴ ۵۵۵۲
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ غرق خون است چرا این سر مه رو پسرم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۲ ۲ ۳۰۶۸ ۳۲۶۴
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ از حرم آمد برون جلوه پیغمبری واحد ۶.۱ ۶:۱۹ ۲ ۲ ۲۷۷۶ ۳۲۳۵