شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ آنقدر ناله زدم تا که پناهم دادی مناجات ۴.۲ ۴:۱۶ ۱ ۱ ۱۹۸۴ ۹۴۳
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به روی خاک جگر ریخته و یا پسرم روضه ۳.۵ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۹۵۵ ۸۸۸
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ می کشم خویش را به روی زمین روضه ۴.۲ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۸۲۳ ۸۷۵
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ای علی اکبر لیلا زمینه ۸.۳ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۳۰۳۵ ۲۷۶۷
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ مجنونم و در پی لیلا شور ۷.۵ ۷:۵۳ ۱ ۱ ۳۴۲۲ ۳۰۱۶
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ غرق خون است چرا این سر مه رو پسرم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۸۰۴ ۱۸۹۱
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ از حرم آمد برون جلوه پیغمبری واحد ۶.۱ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۱۷۳۲ ۱۹۱۳