شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ غمایی هست که آدمو از زندگی سیر می کنه زمینه ۵.۸ ۵:۵۹ ۱ ۱ ۵۵۱۲ ۳۲۲۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ممنونم خدا علی دارم شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۴۶۶۵ ۳۷۳۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا واحد ۴.۸ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۳۲۱۱ ۲۹۴۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ فتادم از پا ز ناتوانی واحد ۷.۹ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۲۸۷۴ ۲۷۸۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ هم در مقام و نام و جلالت تو اکبری شعرخوانی ۴.۲ ۴:۱۴ ۱ ۱ ۱۲۹۳ ۱۵۱۲
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ نبض لبم کرب و بلا شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۵۷۵۸ ۴۴۸۳