شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ غمایی هست که آدمو از زندگی سیر می کنه زمینه ۵.۸ ۵:۵۹ ۱ ۱ ۴۵۷۰ ۲۶۶۰
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ممنونم خدا علی دارم شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۶۱۹ ۳۰۲۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ ز حرم جانب میدان به صف کربلا واحد ۴.۸ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۲۵۸۴ ۲۳۷۹
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ فتادم از پا ز ناتوانی واحد ۷.۹ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۲۴۱۶ ۲۲۰۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ هم در مقام و نام و جلالت تو اکبری شعرخوانی ۴.۲ ۴:۱۴ ۱ ۱ ۱۰۲۲ ۱۱۵۵
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ نبض لبم کرب و بلا شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۴۱۴۰ ۳۵۱۴