شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ آمدی با سر آمدی چه کنم روضه ۵.۱ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۴۳۷۷ ۲۴۳۵
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ اگه چشام نمی بینه میون این تاریکی زمینه ۶.۶ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۴۳۸۲ ۳۸۷۶
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ آنچه در مکتب ما کودک ویرانه نشین داشته واحد ۵.۴ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۳۲۴۵ ۳۰۹۸
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ الحمدالله الحمد للحسین شور ۶ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۵۵۰۰ ۴۶۹۸
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ نیومده داری میری مگه نمی مونی تک ۱۰.۳ ۱۱:۰۶ ۰ ۰ ۴۷۳۵ ۴۰۷۸