شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای مشعل محفل الستم روضه ۸.۲ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۶۴۲۵ ۲۱۲۶
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ قربان صورتش طفلی که شکل فاطمه بوده است سیرتش روضه ۸.۶ ۹:۱۲ ۱ ۱ ۲۴۹۱ ۲۱۷۰
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ سر تو قاتل مادر شده ای نیزه نشین روضه ۳.۷ ۳:۲۵ ۱ ۱ ۲۹۳۰ ۲۳۴۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ می روی قدری آرام تر زمینه ۷.۳ ۷:۳۸ ۱ ۱ ۹۱۸۵ ۶۷۹۰
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لای لای ددیم آدوا | آذری شور ۳.۷ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۶۱۵۷ ۴۷۹۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ این طفل شیرخواره همه لشکر من است واحد ۲.۸ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۵۷۲۸ ۴۴۹۷
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای مشعل محفل الستم شور ۷.۳ ۷:۳۷ ۱ ۱ ۶۵۲۳ ۵۳۳۰