شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای مشعل محفل الستم روضه ۸.۲ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۷۷۰۴ ۲۵۹۷
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ قربان صورتش طفلی که شکل فاطمه بوده است سیرتش روضه ۸.۶ ۹:۱۲ ۲ ۲ ۳۱۳۵ ۲۷۷۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ سر تو قاتل مادر شده ای نیزه نشین روضه ۳.۷ ۳:۲۵ ۱ ۱ ۴۰۱۷ ۳۰۴۹
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ می روی قدری آرام تر زمینه ۷.۳ ۷:۳۸ ۱ ۱ ۱۵۳۴۰ ۹۰۷۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لای لای ددیم آدوا | آذری شور ۳.۷ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۱۰۸۷۰ ۶۵۳۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ این طفل شیرخواره همه لشکر من است واحد ۲.۸ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۷۱۸۷ ۵۴۰۸
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای مشعل محفل الستم شور ۷.۳ ۷:۳۷ ۱ ۱ ۷۵۵۴ ۶۲۴۱