شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ یه جورایی شبیه بابات زمینه ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۰۱ ۱۶۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ یار سیزده ساله من واحد ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۷۸ ۱۴۷
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۰۳ ۱۸۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ کار گداهات اصولا شاهیه شور ۶.۲ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۱ ۲۳۸