شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ یه جورایی شبیه بابات زمینه ۴.۳ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۷۰۶ ۵۳۴
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ یار سیزده ساله من واحد ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۴۴۰ ۵۰۷
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۴۲۳ ۵۵۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ کار گداهات اصولا شاهیه شور ۶.۲ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۵۲۷ ۶۷۹