شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ به جای جای دلم جای پای توست حسین مناجات ۵.۹ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۴۳۹۱ ۱۴۹۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ چجور باورم شه چه قد رشیدی روضه ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۹۲۷ ۱۶۰۹
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ تو چشمای اهل حرم زنده شده یاد حسن زمینه ۷.۸ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۵۲۷۲ ۴۶۷۴
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ به یه سال بی محرم فکر کردی زمینه ۶.۹ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۴۰۴۴ ۴۰۵۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ دلدار من ثارالله واحد ۴.۳ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۳۵۹۷ ۳۷۲۴
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ به نام حسین به نام حرم تک ۳.۴ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۳۹۱۳ ۳۷۶۰
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۶ اومده محرمت شبای ماتمت شور ۴.۴ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۵۹۸۳ ۵۱۷۲