شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بر تن دشت رد پا مانده روضه ۳.۴ ۳:۳۱ ۲ ۲ ۳۴۴۶ ۱۵۸۴
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ او یتیم است مبهمش نکنید روضه ۲.۲ ۲:۰۹ ۲ ۲ ۱۴۷۳ ۱۵۶۹
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ منم و نامه ای در دست زمینه ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۴۹۲۴ ۴۱۳۶
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۶۲۹۹ ۴۶۶۳
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ ای یار مهجبینم واحد ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۲ ۲ ۳۳۵۷ ۳۰۷۳
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده واحد ۴.۹ ۵:۰۵ ۲ ۲ ۲۷۹۵ ۳۱۱۲
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۶ کریم اهل بیت بابامه تک ۴.۳ ۴:۳۲ ۲ ۲ ۲۶۹۴ ۲۹۵۳
۸ شب ششم محرم ۱۳۹۶ با عشق تو شدم بیمه شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۴۶۳۶ ۴۳۶۴