شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بر تن دشت رد پا مانده روضه ۳.۴ ۳:۳۱ ۲ ۲ ۲۷۵۱ ۱۲۲۷
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ او یتیم است مبهمش نکنید روضه ۲.۲ ۲:۰۹ ۲ ۲ ۱۱۲۸ ۱۲۰۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ منم و نامه ای در دست زمینه ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۳۲۶۴ ۳۲۴۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۴۹۶۴ ۳۹۱۷
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ ای یار مهجبینم واحد ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۲ ۲ ۲۳۷۱ ۲۵۱۸
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده واحد ۴.۹ ۵:۰۵ ۲ ۲ ۲۰۳۷ ۲۴۴۶
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۶ کریم اهل بیت بابامه تک ۴.۳ ۴:۳۲ ۲ ۲ ۲۰۴۲ ۲۴۵۵
۸ شب ششم محرم ۱۳۹۶ با عشق تو شدم بیمه شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۴۱۳۱ ۳۸۰۲